Použití potahu v zemědělství

21. ledna 2010 v 14:41 | AgriCE |  Zemědělství
Součástí zelené revoluce bylo mimo masivního využití pesticidů a průmyslových hnojiv i rozhodné zavedení spalovacích motorů jako náhrady síly zvířat a lidí v produkci potravin. Pojďme nahlédnout pod pokličku tohoto jednoduchého sdělení a pokusit se popsat potenciální důsledky opuštění síly fosilních zdrojů a nového využití "biostrojů".

Po celou historii člověka se soužití s tažnými zvířaty promítá do všech oblastí života na nečekaných úrovních. Od lidové slovesnosti po přírodní vědy je možné najít otisky kopyt a paznehtů našich opuštěných zdomácněných souputníků. Kdo si dnes uvědomuje, kde se objevily zeměměřičské jednotky, jako je například furlong, nebo proč se koňské síle říká zrovna koňská? Do dnešních dnů se při odhadu nutného výkonu traktoru pro zpracování půdy obracíme k základnímu vztahu, jež říká, že na jeden metr záběru stroje při podmítce potřebuji od padesáti koní (hp) výše.

Výkonnost při práci.


Dobře živený a trénovaný kůň je schopen působit dlouhodobým tahem o velikosti 13 - 15 % vlastní živé hmotnosti s možným krátkodobým maximálním tahem o velikosti až osmdesát procent živé hmotnosti. Přesnějším vyjádření by bylo říci, že kůň by neměl být nucen vyvíjet setrvalý tah větší než dvacet procent živé hmotnosti, aby nedošlo k poškození zdraví vzácného zvířete. Nehledě ke skutečnosti, že příliš velká zátěž působí na zvíře značně demotivačně, a to se začne vyhýbat práci. Oproti drahým a choulostivým koním může být dobrou alternativou zápřeže skot. Je ovšem nutné si uvědomit,že od volků můžeme očekávat ustálený normální tah v rozmezí zhruba 10 - 12 % tělesné hmotnosti.
Množství práce, jež mohou tažná zvířata vykonat, závisí na síle tahu, rychlosti pohybu a čase. Všechny složky jsou na sobě závislé a pokud překročí například nutný tah určitou mez, musí dojít k úměrnému poklesu rychlosti a nebo úměrnému zkrácení pracovní směny. Obecně platí, že pár koní na dobré tvrdé cestě po rovině utáhne vůz o celkové hmotnosti zhruba trojnásobku hmotnosti zvířat. Pokud očekáváme horší cesty nebo občasná, mírná stoupání, budeme předpokládat celkovou zátěž zhruba dvojnásobku živé hmotnosti a pokud budeme cestou překonávat častější nebo výraznější stoupání (více než 3 stupně), nebo např. bahnité cesty, nebude přepravená hmotnost větší než živá hmotnost zápřeže. V tomto okamžiku si dovolím drobnou poznámku o praktických důsledcích uvedeného faktu. John Keegan v knize "Historie válečnictví" (str.254) uvádí, že maximální délka zásobovacích linií přednovověkých armád byla osm denních pochodů, doba za níž dokázala zápřež volků spotřebovat převážené množství potravy.
Pro srovnání s přepravou se podívejme na tah v kg nutný pro některé polní práce, čísla v závorkách jsou možná rozpětí: orba pluhem do hloubky 15,5 cm při záběru 27 cm - 120 (80 - 200) kg tahu; orba do 18 cm, záběr 30 cm - 162 (108 - 270) kg; vláčení - 40 (30 - 50) kg tahu na díl brán; setí třináctiřádkovým strojem o záběru 152 cm - 147 (125 - 183) kg tahu; obilní žací stroj s odhrnovačem o záběru 145 cm - 125 (105 - 140) kg tahu.
Z uvedeného soupisu je zřejmé, že je nutné počítat s minimálně párem zvířat do zápřeže ve většině z uvedených činností.

Množství potažní práce za směnu a sezónu


Množství práce neboli výkon za osmihodinový (v čistém, celkem jde z důvodu přestávek o devět hodin) pracovní den je pro koně uváděn zhruba v následujících množstvích, v závorkách je uveden počet hodin na 1 ha: podmítka pluhem - 0,75 ha (10,67 hod); orba středně hluboká - 0,42 ha (19,05 hod); setí strojem o záběru 2,0 - 2,4 m - 4,0 ha (2 hod); žací stroj obilní - 2,12 ha (3,8 hod). Za povšimnutí stojí zvláště údaj pro střední orbu. Mělo by být zřetelně řečeno, že při zpracování půdy pomocí zvířat se významně zužuje "okno" zpracovatelnosti půdy. Potahy mají oproti strojům mnohem menší výkonovou reservu a tím pádem je počasí a jím ovlivněná vlhkost půdy mnohem podstatnější faktor.
Pro práci volků je možné najít údaje o výkonu dokonce v historických jednotkách. Již zmiňovaný furlong (brázda, cca 201 m) je vzdálenost, již volek v zápřeži dokáže přejít bez "zastavení k vydechnutí". Plošná jednotka acre (akr, cca 0,4 ha, 20 x 201 m) je půda zoratelná s jedním volkem za jeden den. Množství půdy obdělávatelné jedním volkem za období zpracování půdy je označováno oxgang a jeho velikost je obvykle zhruba 15 (!) akrů (cca 6,1 ha).
To znamená, že pro zpracování půdy bylo možné využít patnáct dní na jaře a na podzim. Uvědomte si, prosím, že v současnosti je naprosto běžné, aby období zpracování půdy trvalo i několik měsíců, typicky březen, duben, srpen, září, říjen, listopad.

Výkony strojů a porovnání


V současnosti platný (doufám) světový rekord v orbě za 24 hodin z roku 2005 má hodnotu 321 ha což representuje zhruba 4,5 minuty na 1 ha. Běžně dosahované výkony v přípravě půdy při použití Horsch Terrano 6m se pohybují okolo 7 ha za hodinu, výkon při orbě jedenáctiradličkovým Lemken Eurotitan při záběru 5 m tažený pásovým pásovým Challenger MT865 dosahuje ustálených 3 - 3,5 ha za hodinu. Výkon při setí kukuřice 12-ti řádkovým secím strojem Kinze 3600 je zhruba 6 ha. Secí stroj Horsch Concord 8 m dosahuje hodinových výkonů okolo 8 - 10 ha.
Pokud porovnáme uvedené výkony dosahované za pomoci spalovacích motorů oproti výkonům zvířat je výsledek poněkud tristní. Pro nahrazení výkonu šesti metrového terrana v podmítce (hloubka 7,5 cm) bude potřeba přibližně 75 dobře živených teplokrevníků. Pokud dojde k prodloužení směny traktoristy na 12 hodin musíme počítat s přidáním další směny potahů, protože pravidelně něco takového nemůže kůň vydržet - narozdíl od traktoru a traktoristy. Nahradit výkon soupravy Challenger - Lemken bude ještě obtížnější z důvodu dosažení hloubky orby, při hloubce 25 cm musíme počítat se záběrem radlice alespoň 32 cm a pro takovou radlici bude nutný tah již poněkud značný, osobně ho odhaduji na alespoň 240 kg a to znamená využít čtyřspřeží. Přesněji pro dosažení výkonu 3 ha za hodinu potřebujeme alespoň 25 spřežení tedy 100 koní. Pro nahrazení sečky concord potřebujeme 16 - 20 čtyřspřeží s 2,4 m sečkou. Pro zopakování rekordu v 24 hodinové orbě bychom potřebovali použít 255 čtyřspřeží ve třech osmihodinových směnách, tedy celkem 765 zápřeží s 3060 koňmi. Dalším údajem hodným Vaší pozornosti je ztráta hmotnosti zvířat při takto těžké zápřeži. V některých pramenech je uváděna ztráta až 3,5 % při osmihodinové směně středně těžké orby.
Dosud nezmiňovaným faktem je nutnost započtení nejméně jedné osoby na potah, pravděpodobnější je počítat na zápřež jeden a půl osoby, oráče a pohaněče. Pohánění volků patřilo zřejmě mezi obvyklé dětské práce, nebyla nutná síla ale pouhá přítomnost.

Další údaje


V roce 1787 bylo na území Čech evidováno 2,76 mil.lidí. Na každých sto obyvatel připadlo 6,5 koně, 44,02 kusů skotu z toho přibližně 13,6 vola, 52,05 ovce a 10,21 prasete. V témže roce připadlo na jednoho obyvatele 0,76 ha orné půdy a 0,29 ha trvalých travních porostů.
V roce 2009 žilo v ČR 10,4 mil. obyvatel, na každých sto tedy připadá: 13,07 kusů skotu z toho 5,37 krávy, 18,9 prasete, 1,75 ovce, 0,27 koně spolu s 0,29 ha orné půdy a 0,09 ha půdy pod TTP.
Roční potřeba krmiv na jednoho využívaného koně je přibližně 2,3 t sena; 1,8 t krmné slámy; 1,6 t okopanin; 3,0 t zelené píce a 1,3 t jádra, k tomu je nutné připočítat ještě 1,2 t stelivové slámy. To representuje při "rozumných" výnosech plochu přibližně 1 ha TTP, 0,06 ha řepy, 0,1 ha vojtěšky, 0,3 ha ovsa a 0,08 ha luskovin, celkem tedy 0,54 ha orné a 1 ha TTP. Pro skot budou čísla mírně, ale nikoli zásadně, odlišná.

Důsledky


Pokusme se nyní nastínit možné důsledky přechodu ČR na zemědělství bez podpory fosilních zdrojů.
Předpokládejme (pro zjednodušení), že na jeden oxgang budeme potřebovat jedno zvíře, ať už se bude jednat o skot nebo koně. Na území ČR je k dispozici přibližně 3 mil. ha, nebo-li cca 0,5 mil. "oxgangů". V roce 2009 bylo pro stejné území k dispozici 28 tisíc koní a 1,3 mil. kusů skotu. Zdánlivě tedy množství zcela dostačující. Zdánlivě - ve skutečnosti si musíme vybrat zda krávy použijeme k produkci telat nebo k tahu, to znamená, že pro tah můžeme s jistotou počítat pouze odhadem 250 tis kusů skotu v kategorii skot starší 1 roku. Teď už čísla nevypadají až tak dobře, může být obděláno pouze méně než 0,3 mil oxgangů ale ještě pořád je možné dosáhnout rovnovážného stavu v obdělávání a chovu. Horší je situace v sektoru pracovních strojů. Souhrně je možné současný stav popsat jako "není". V republice zřejmě není jediný výrobce nářadí pro použití tažnými zvířaty a my budeme potřebovat zhruba 0,3 mil. kusů od pluhů přes setí, plečkování po sklizeň a odvoz.
Tím jsem se dostal k méně oblíbené části. Při opuštění moderních výrobních metod musíme počítat s plochou přibližně 0,54 ha orné půdy na každé zvíře v chovu a potahu. Tedy vezměme počáteční uvedené stavy zvířat a zahajme počítání. Celková potřeba orné půdy pro produkci krmiv se může pohybovat okolo čísla 0,5 mil ha, v TTP může jít o zhruba 1 mil. ha. Dobrá zpráva je, že v TTP máme k dispozici téměř milion ha, horší je již situace v orné půdě, kde ochuzení fondu způsobí pokles disponibilní plochy na přibližně 2,5 mil. ha. Snížení volné výměry orné půdy znamená pokles výměry orné půdy na osobu na hodnotu 0,25 ha.
Výtěžek z ¼ ha představuje při předválečných výnosech pšenice (1938; 2,25 t/ha) zhruba 560 kg zrna za rok.

Bude to stačit?
Dlouhodobě?
Ne.
Kam to může vést? Vřele doporučuji krátkou zprávičku "Generace Proč?" v Britských listech (http://www.blisty.cz/2010/1/11/art50729.html)


Literatura

100 let kontroly mléčné užitkovosti skotu v Čechách a na Moravě
Speciální zootechnika - chov koní
John Keegan, Historie válečnictví
Časopis Mechanizace
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zemedelstvi_zem
a další články jež se nedochovaly v pramenné podobě
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Parabellum | E-mail | 22. ledna 2010 v 10:41 | Reagovat

Gratuluji k zrizeni blogu:-)))))

2 AgriCE | 22. ledna 2010 v 21:14 | Reagovat

Díky, leč nevím jak dlouho vydrží

3 QNX | E-mail | Web | 29. ledna 2010 v 14:34 | Reagovat

AgriCE: když vydržíš ty, tak určitě vydrží i blog:-)Pěkný článek. Díky

4 Boží milost | 29. ledna 2010 v 22:51 | Reagovat

Dobrá práce, srozumitelný článek. Je jiné řešeí , než vzít situaci jako výzvu?

5 AgriCE | 30. ledna 2010 v 2:40 | Reagovat

[3]: Děkuji za pochvalu. To potěší. <br>
[4]: Nejsem si jist zda chápu otázku, tak pokud to bude divné... Domnívám se , že situaci je možné a nutné se přizpůsobit a věnovat energii tomu co dokážu ovlivnit.<br>A.

6 spamst | 11. března 2010 v 12:39 | Reagovat

dalsi pekny clanok len tak dalej ;)

Ale nejak si zabudol na tich 8minl ludi ktory budu bez prace a ktory mozu nafasovat moticky alebo ich natvrdo zapriahnes ;) (ked som bol mladsi sme to brali ako zabavu tahat pluh na malej zahradke, na kona to bolo male :D )
+ asi ten zvisok ako dozorcou a tich vrchnich 100000 ..... ako vzdy

7 Luďka | E-mail | Web | 15. dubna 2015 v 14:43 | Reagovat

Populární jsou matrace z koňských žíní http://www.modernispani.cz/matrace/matrace-z-konskych-zini Kdo ještě nemá, neví, oč přichází.

8 Karfigolka | E-mail | Web | 29. června 2015 v 11:29 | Reagovat

Mám dvě možnosti, koupit na židle nové potahy nebo úplně nové židle. Slyšela jsem chválu na https://www.primazidle.cz/

9 Ama | 8. dubna 2016 v 9:47 | Reagovat
10 cornel | Web | 6. října 2016 v 5:10 | Reagovat

půjčka online kravaře :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama